Formålet til Ås kunstforening er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer.

Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.

ÅS KUNSTFORENING 

Fra grafikkutstillingen i Ås kulturhus 2022. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra grafikkutstillingen i Ås kulturhus 2022. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Formålet til Ås kunstforening er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.

Ikke-kommersiell

Formålet søkes oppnådd bl.a. ved

  1. Utstillinger og aktiviteter i forbindelse med disse
  2. Foredrag og annen formidling av kunst
  3. Synliggjøring av aktivitetene til foreningen
  4. Omvisning på utstillinger under sakkyndig ledelse
  5. Kurs- og studieaktiviteter
  6. Innkjøp av kunst og kunsthåndverk
  7. Samarbeid med andre organisasjoner med liknende formål

Ås kunstforening er en ikke-kommersiell medlemsbasert forening og har vært en aktiv kulturformidler siden 1971. I løpet av disse tiårene har foreningen stilt ut mange nasjonale og internasjonale kunstnere og arrangert en rekke aktiviteter som utstillinger, kurs- og studieaktiviteter, formidling av kunst gjennom foredrag, omvisninger på utstillinger, kunst på kino og allment kulturarbeid.

Ås kunstforening arrangerer utstillinger med både profesjonelle og aktive medlemmer. Ås kunstforening er en viktig utstillingsarena for både lokale og nasjonale profesjonelle kunstnere. I tillegg får lokale og regionale aktive medlemmer anledning til å delta på den årlige medlemsutstillingen.

Ås kunstforening som er i vekst, har i dag medlemmer fra både Ås og kommuner utenfor Ås.

Foreningen finansierer sin virksomhet gjennom medlemskontingent, inntekter fra utstillinger og prosjekter.

Styret i 2024

Knut Werner Lindeberg Alsén (styreleder)
Dan Aamlid (nestleder og kasserer)
Marius Wang (Kunstnerisk råd)
Lila Zotou (Kunstnerisk råd)
Irene Olaussen (Kunstnerisk råd)
Lars Mork Sandsengen (Kunstnerisk råd)
Vilma Bekkevold Aalerud 
Bettina Bekkevold (varamedlem)
Birger Eikenes (Varamedlem)

Kommunikasjon
Knut Werner Lindeberg Alsén
Birger Eikenes (Månedens kunstner - frivillig)

Revisor
Dag Guttormsen

Valgkomité
Svein Rindal  
Klary Einås Kåsi


Årsmøter 


Glimt fra pionertiden 

Av Knut Werner Lindeberg Alsén 

Initiativet til etableringen av Ås kunstforening ble tatt av ildsjelene Yrsa Berner (1928–2001) og May Persson (1928-2016). 

Yrsa Berner aktiv høyrepolitiker og pådriveren for at kommunestyret i 1968 opprettet Kulturutvalget, som hun også ble leder for. Målet hennes var å bidra til at åssokningene kunne ta del i og oppleve en større del av kulturverden. Hun hadde lagt til rette for utstillinger fra Riksgalleriet, men innså at Ås ikke hadde egnete lokaler for utstillinger. Berner var hoveddrivkraften for å skape Ås om til en kulturkommune, som også inkluderte en såkalt progressiv kultur. Berner tok initiativet til en sterk utvidelse av kulturtilbudet i det som skulle bli Samfunnshuset i Ås sentrum, som i dag kalles Ås kulturhus (del av Ås rådhusanlegg) åpnet i 1971. Hun og hennes meningsfeller i bibliotekmiljøet fikk kultur anerkjent i det politiske miljøet og kommuneadministrasjonen. 

Initiativet til et møte om reisning av et samfunnshus i Ås sentrum ble tatt av formannskapet. i 1960. Til møtet den 6. mai 1960 ble det innkalt to representanter fra alle lag og foreninger. 54 representanter fra 30 lag og foreninger deltok, og det ble etablert et arbeidsutvalg som i sin innstilling anbefalte en kino med 500-600 sitteplasser, en stor festsal for 300 personer og flere mindre møte- og festsaler. Høsten 1970 ble Samfunnshuset åpnet. Ås kunstforening hadde fått et verdig visningssted. 

Berner var leder for Ås Kvinne- og Familielag (Ås Husmorlag), sentralstyremedlem og senere nestleder i Norges Husmorforbund og opptatt av kvinners rettigheter. Yrsa fikk et stort internasjonalt engasjement gjennom Norges Husmorforbund, førte henne til ledelse av The Associated Country Women of the World (ACWW) sin FN komité med kontor i London.  Seinere ble hun valgt til Europa-president i samme organisasjon. Her ble hun særlig kjent for opplæring av kvinnegrupper i organisasjonsarbeid. 

May Persson var født og vokste opp i Ås. Hun var ansatt som bibliotekar på Ås bibliotek, som biblioteksjef i perioden 1963–1967. Persson var aktiv i kulturlivet i Ås, og hadde bodd i Egypt i tre år. Hun var svært internasjonalt orientert, og hadde et brennende engasjement for formidling av kultur til barn og unge - et perspektiv hun tok med seg inn i sitt arbeid på biblioteket og som også smittet over til utstillingene i Ås kunstforening. 

Som ansatt ved Ås bibliotek la Persson til rette for at det fantes bøker og annet lesestoff på mange språk, som har vært svært populært blant fremmedspråklige lånetakere. May Persson er også hedret med en egen «Mays plass» på biblioteket. 

Begge hadde engasjert seg i utviklingen av kulturlivet i Ås. Begge hadde internasjonal erfaring og begge opptatt av kvinners rettigheter. Persson og Berner var med og etablerte Ås internasjonale kvinnegruppe ble startet som en studiering tilsluttet Ås husmorlag med tema kulturutveksling høsten 1986.

På 60- og 70-tallet utviklet Ås seg til å bli en kulturkommune, der både Yrsa Berner og May Persson var aktive. 

Begge hadde lenge dvelt ved tanken om å stifte kunstforening i Ås. I 1971 bestemt de seg og tok initiativet. I første omgang samlet de 25 kunstinteresserte åssokninger til et konstituerende møte for å etablere kunstforeningen. 

Konstituerende møte 1971
Onsdag den 21. april 1971 samlet Yrsa Berner og May Persson alle sammen i et flunkende nytt, og moderne rådhusanlegg i Ås sentrum, tegnet av arkitekten Bjart Mohr. 

I forkant hadde de kulturkvinnene alliert seg med Berit Thorsrud, Christian Selmer-Andersen og Jon Vik, og utarbeidet forslag til vedtekter for Ås kunstforening. Dette ble fremlagt i stiftelsesmøtet og vedtatt, samtidig som det ble valg interimsstyre. Dermed var Ås kunstforening født.

Interimsstyret 1971:
May Persson (leder)
Yrsa Berner (nestleder)
Jin Vik (styremedlem)
Berit Thorsrud (kasserer)
Christian Selmer-Andersen (sekretær)
Eina Faleide (varamedlem)
Siv Kirsten Johansen (varamedlem)

Første offisielle generalforsamling 1972
Onsdag den 1. mars 1972 innkalte interimstyret til foreningens første offisielle generalforsamling i Ås rådhus. I mellomtiden hadde pionerne gjennomført tre utstillinger og skaffet 25 betalende medlemmer til foreningen. Årsberetning, vedtekter, regnskap og foreningens første styre ble vedtatt på denne første offisielle generalforsamling.

Det første styret til Ås kunstforening 1972
May Persson (leder)
Jon Vik (nestleder)
Ellen Sæther (sekretær)
Berit Thorsrud kasserer)
Jans Ladehaug (styremedlem)
Einar Faleide (varamedlem)
Siv Kirsten Johansen (varamedlem)
Finn Nypan og Helga Roll-Hansen (revisorer)

Etter det første årsmøtet hadde foreningen økt til 58 betalende medlemmer, som fordelte seg på 29 familiemedlemsskap (Kr 25,-), 24 enkeltpersoner (Kr 15,-), 4 skoleungdommer (Kr 5,-) og 1 livsvarig (Kr 100,-).

Tre utstillinger
Før den første offisielle generalforsamlingen hadde interimsstyret allerede gjennomført tre utstillinger. Til den første utstillingen, onsdag 2. juni 1971, hadde interimsstyret invitert den kinesiske kunstneren Wong Moo-Chew som utstiller. Anne Britt Bjerke presenterte utstilleren og holdt et foredrag om grafikk. Utstillingen var godt besøkt.

Fredag 10. september åpnet den andre utstillingen. utstillingen «Norsk malekunst», arrangert i samarbeid med Permanenten i Oslo. Rino Harveg kåserte under åpningen. Til den tredje utstillingen dette året, hadde interimsstyret invitert ni kunstnere til en brukskunstutstilling. Utstillingen var et samarbeid med Landsforeningen Norsk Brukskunst.

Årsmøteutstilling 
I tilknytningen til det offisielle årsmøtet våren 1972, arrangerte styret en utstilling med tekstilkunstner Karen Sundbye fra Ås og grafikerne Einar Hellem og Alf Trana. Alle tre kunstnerne var til stede under åpningen. Karen Sundbye kåserte og viste lysbilder fra egne opplevelser og fortalte om utviklingen sin som tekstilkunstner. Utstillingen hadde stort publikumsbesøk og solgte godt. Fra 1972 og fram til neste årsmøte arrangerte Ås kunstforening syv utstillinger. Alle med stort oppmøte.

De to kulturgründerne Yrsa Berner og May Persson hadde i pionerårene vist at det det var stor interesse for både kunst og en slik forening i bygda Ås. Ås kunstforening har drevet sine aktiviteter uavbrutt siden. 

I dag kan Ås kunstforening med verdig stolthet se tilbake på de mange store og små kunst – og kulturaktivitetene som Ås kunstforening har beriket oss med over en periode på 50 år. Ås kunstforening vil takke spesielt ildsjelene Yrsa Berner og May Persson for deres store innsats. 


Kilder: Ås kunstforening. 25 år oktober 1996; Beretning - et kort resyme, Aftenposten, Østlandets Blad, Ås Avis, Fossekallen, Kvinner og Familie, Ås Kvinne- og Familielag 1909–2009; 100 år for kvinnen og familien

Yrsa Berner da hun mottok St. Olavs Medalje av daværende Barne- og familie- minister Valgerd Svar- stad Haugland i 1999. Faksimile fra Østlandets Blad

Fra åpningen av Ås bibliotek på Åsgård i august 1966. Fra venstre Hedvig Johnsen, daværende formann i biblioteksstyret, bibliotekarene May Persson og Liv Røed. Foto: Ås kommunes lokalhistoriske arkiv 


Ordfører Ola Nordal og Odd Vangen, leder av Ås kunstforening, under åpningen jubileumsutstillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Ordfører Ola Nordal og Odd Vangen, leder av Ås kunstforening, under åpningen jubileumsutstillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Sommerutstilling på D6. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Sommerutstilling på D6. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Sommerutstilling på D6. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Sommerutstilling på D6. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Medlemsutstillingen i 2023. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Medlemsutstillingen i 2023. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Åpningen av utstillingen til Vilde Eskedal i 2024. Foto: Dan Aamlid.
Åpningen av utstillingen til Vilde Eskedal i 2024. Foto: Dan Aamlid.

Ås kunstforening er medlem av Norske Kunstforeninger (NKF) og i Viken kunstforeninger. 

Støtt Ås Kunstforening med din grasrotandel